INFORMAATIKA JA ARVUTUSTEHNIKA INSTITUUDI OÜ

 

Täienduskoolituse õppekava: KAUPADE MÜÜK INTERNETIS

 

Õppekavarühm

482-Arvutikasutus

 

Õppekava koostamise alus

Multimeediumi riiklik õppekava

 

Müügikorraldaja, tase 5 Kutsestandard kinnitatud 03.03.2014 a. Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr. 15. Kompetentsid: B.2.1 Klienditeeninduse korraldamine, B.2.3 Müügitöö

korraldamine

 

 

Õppe kogumaht 

Õppe kogumaht on 63   akad. tundi, millest 48  akad. tundi on kontaktõpe ja 15   akad. tundi iseseisev töö .

 

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp - inimesed, kellel on esmased ettekujutused e-poe loomisest ja kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi; müügijuhid ja niisama asjahuvilised nende täiend- ja ümberõppe võimaluste avardamiseks. Grupi suurus 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused  - On nõutav arvutikasutusoskus. 

 

Eesmärk

Koolitusega taotletakse, et õppija omandab praktilised ja tehnilised oskused veebimüügi planeerimisel, selle loomiseks ning hilisemaks haldamiseks, kasutamiseks ja arendamiseks.

 

 

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

        omab teadmisi turunduse põhialustest, sihtturu valikust ning turundusmaterjalide loomisest ja elektroonilise kirjastamise põhimõtetest; oskab jälgida konkurentide tegevust ja teostada konkurentsianalüüsi;

       tunneb hinnakujunduse põhimõtteid ja hinnakujunduse strateegiat mõjutavaid tegureid;

       mõistab kliendi vajadusi ja tarbimisstiili; omab teadmisi müügiprotsessist ja müügitoetusest; oskab kasutada erinevaid müügistrateegiaid ja -taktikaid;

       omab süsteemset ülevaadet reklaamiprotsessist, reklaamitegevuse ning reklaamiloome ja kujunduse põhimõtetest; oskab analüüsida turundussituatsioone; teab tehnikaid oma toote reklaamimiseks ja turustamiseks;

 

 

Õppesisu

 

I. Arvutikasutus

• turuplatsid Internetis

• maksesüsteemid

• toodete pildistamine ja töötlemine

visiitkaardid

• infolehed

 

 

II. Majandusteaduste alused

• toode

• hinnakujundamine

• turg, turundus

• toode reklaam ja müük

 

Õppemeetodid

Praktilised harjutused, katsetööd 

 

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassis

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks 

Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.  

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus 

Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas 

 

Õppekava kinnitamise aeg

01.08.2019