INFORMAATIKA JA ARVUTUSTEHNIKA INSTITUUDI OÜ

Täienduskoolituse õppekava: TARKVARASÜSTEEMIDE TESTIMISE ALUSED

 

Õppekavarühm

482-Arvutikasutus

 

Õppekava koostamise alus

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava

 

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 80 akad. tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe ja 20 akad. tundi iseseisev töö .

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp - IKT-spetsialistid ja tarkvaraarendajad, kelle täiendõpe avardab nende võimalusi tööturul. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused - On nõutav arvutikasutusoskus, programmeerimisoskus.

 

Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija teab tarkvara testimise põhimeetodeid ja oskab enda loodud rakenduse vajalikul määral testidega katta.

 

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

kirjeldab testimise põhimõtteid, rahvuslikke ja rahvusvahelisi testimise standardeid
koostab süsteemi testiplaani
kasutab UI testide loomise raamistikke
testib rakendusi ja automatiseerib testimist
dokumenteerib testi tulemused õppe- ja inglise keeles

 

Õppesisu

1.      Sissejuhatus tarkvara testimisse.

2.      Testitüübid ja testimismeetodid. Tarkvaranõuete analüüs

3.      Testimise dokumentatsioon. Testimise plaan. Aruanne testimise kohta.

4.      Testimise tehnikad.

5.      Testimise tasemed. Tarkvara koodi testidega kaetuse kriteeriumid.

6.      Testimise tüübid. Funktsionaalne ja mittefunktsionaalne testimine.

7.      Kasutajaliidese testimine (GUI). Veebirakenduste testimine.

8.      Regressioonitestimine

 

Õppemeetodid

Praktilised harjutused, katsetööd

 

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassis

 

Iseseisva töö kirjeldus

puudub

 

Õppematerjalid

puudub

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid

Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike tööde sooritamine.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas

 

Õppekava kinnitamise aeg

Kuupäev - 05.09.2016

Registri number - puudub