INFORMAATIKA JA ARVUTUSTEHNIKA INSTITUUDI OÜ

 

Täienduskoolituse õppekava: KODULEHE HALDAMINE JA ADMINISTREERIMINE

 

Õppekavarühm

482-Arvutikasutus

 

Õppekava koostamise alus

Multimeediumi riiklik õppekava

 

Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 50 akad. tundi, millest 30 akad. tundi on kontaktõpe ja 20 akad. tundi iseseisev töö .

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp veebihaldurid, veebilehe loomise alustavad ettevõtjad või väikeettevõtjad; inimesed, kellel on soov iseseisvalt veebilehte hallata ja arendada ja kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi. Grupi suurus 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused - On nõutav arvutikasutusoskus.

 

Eesmärk

Koolitusega taotletakse, et õppija omandab teadmised ja praktilised oskused kodulehekülje iseseisvaks haldamiseks ja arendamiseks.

 

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

        omab teadmised ja praktilised oskused kodulehte koostamise põhimõtetest ja olemasolevast tarkvarast

        oskab oma kodulehte õigesti planeerida

        oskab oma kodulehte luua, hallata ja arendada

        oskab luua tegevusplaan internetis turundamiseks

 

Õppesisu

1.      Kodulehekülje struktuur

2.      Õiguste süsteem. Kasutajad. Kasutajate õiguste määramine

3.      Moodulite haldamine ja administreerimine

4.      Erinevate komponentide kasutamine (kontaktid, tagasiside jt.)

5.      Kodulehe sisu uuendamine ja muutmine

6.      Dokumendi loomine: eelvaade, ikoonid, linkimine, pildi lisamine dokumendile, tabeli lisamine jt.

7.      Dokumendi parameetrite muutmine

8.      Failide lisamine serverisse

9.      Info paigutamine koduleheküljel

10.   Dokumendi otsing

11.   Internetiturundus (emailid, reklaamid, sotsiaalmeedia jne) jmt.

 

Õppemeetodid

Praktilised harjutused, katsetööd

 

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassis

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas

 

Õppekava kinnitamise aeg

05.09.2016