INFORMAATIKA JA ARVUTUSTEHNIKA INSTITUUDI OÜ

 

Täienduskoolituse õppekava: KAUPADE MÜÜK INTERNETIS JA E-POE LOOMINE

 

Õppekavarühm

482-Arvutikasutus

 

Õppekava koostamise alus

Multimeediumi riiklik õppekava

 

Müügikorraldaja, tase 5 Kutsestandard kinnitatud 03.03.2014 a. Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr. 15. Kompetentsid: B.2.1 Klienditeeninduse korraldamine, B.2.3 Müügitöö

korraldamine

 

Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 130 akad. tundi, millest 90 akad. tundi on kontaktõpe ja 40 akad. tundi iseseisev töö .

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp - inimesed, kellel on esmased ettekujutused e-poe loomisest ja kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi; firmajuhid, turundusjuhid, e-poe omanikud, müügijuhid ja niisama asjahuvilised nende täiend- ja ümberõppe võimaluste avardamiseks. Grupi suurus 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused - On nõutav arvutikasutusoskus.

 

Eesmärk

Koolitusega taotletakse, et õppija omandab praktilised ja tehnilised oskused E-poe planeerimisel, selle loomiseks ning hilisemaks haldamiseks, kasutamiseks ja arendamiseks.

 

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

        teab ja tunneb e-poe loomise põhimõtteid ja vastavat seadusandlust; tunneb e-poe paigaldamist ja seadistamist ning on tutvunud e-poe loomisega kaasnevate nõuetega; teab erinevaid e-poe võimalusi;

        omab teadmisi turunduse põhialustest, sihtturu valikust ning turundusmaterjalide loomisest ja elektroonilise kirjastamise põhimõtetest; oskab jälgida konkurentide tegevust ja teostada konkurentsianalüüsi;

        tunneb hinnakujunduse põhimõtteid ja hinnakujunduse strateegiat mõjutavaid tegureid;

        mõistab kliendi vajadusi ja tarbimisstiili; omab teadmisi müügiprotsessist ja müügitoetusest; oskab kasutada erinevaid müügistrateegiaid ja -taktikaid;

        omab süsteemset ülevaadet reklaamiprotsessist, reklaamitegevuse ning reklaamiloome ja kujunduse põhimõtetest; oskab analüüsida turundussituatsioone; teab tehnikaid oma kodulehe reklaamimiseks ja turustamiseks;

        on omandanud programmeerimisalased teadmised ja oskused programmeerimiskeele PHP kasutamisest; on omandanud teadmised ja praktilised oskused WEB-lehekülje koostamise põhimõtetest ja olemasolevast tarkvarast.

         

Õppesisu

 

I. Arvutikasutus

veebiprogrammeerimine

veebidisain

 

II. Majandusteaduste alused

toode

hinnakujundamine

turg, turundus

toode reklaam ja müük

 

III. E-poe loomine:

Domeeninime valik ja esimesed sammud oma e-poe loomisel

E-poe disain

Sisuhaldussüsteem (kodulehe haldus, kasutajad, grupid, erinevad keeled jpm)

Uudiste moodul

Tagasiside moodul

Otsinguvorm

Tootekataloog

Toodetel pildid, nimi, kirjeldus, detailid, hind ja tootekood

Tellimuse staatus

Ostukorv

Pangalingid (SEB, Swedbank jt)

Arvete süsteem (tellimused ja arved PDF, nii e-postile kui haldus)

Müügiaruanded

Uute toodete, sarnaste toodete, esilehe toodete moodulid

Kasutaja moodul (registreerimine, sisselogimine, arved jm.)

Transpordi valikud

Valuuta valikud

Allahindluse rakendamise võimalused (kõigele, teatud toodetele, toodete gruppidele,

brändidele)

Kaubandustegevuse seadus, E-äri reguleerivad seadused

 

Õppemeetodid

Praktilised harjutused, katsetööd

 

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassis

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas

 

Õppekava kinnitamise aeg

05.09.2016