INFORMAATIKA JA ARVUTUSTEHNIKA INSTITUUDI OÜ

 

Täienduskoolituse õppekava: JOONESTAMINE ARVUTIL. AutoCAD

 

Õppekavarühm

482-Arvutikasutus

 

Õppekava koostamise alus

Multimeediumi riiklik õppekava

 

Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 80 akad. tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe ja 20 akad. tundi iseseisev töö .

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp - erinevates projekteerimisvaldkondades töötavad insenerid (ehitus, arhitektuur, elektroonika, geodeesia, teedeehitus jne) nende täiend- ja ümberõppe võimaluste avardamiseks ning täiskasvanud, kellel on soov tööturule naasta. Grupi suurus 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused  - On nõutav arvutikasutusoskus.

 

Eesmärk

Koolitusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb bCAD ja ACAD`is jooniste koostamise põhiinstrumendid ja meetodid.

 

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

        oskab kasutada joonisel põhilisi geomeetrilisi kujundeid bCAD ja ACAD

        oskab lugeda keskmise raskusastmega joonist

        oskab koostada ruumilise mudeleid ja luua jooniseid kasutades kõik võimalikke seadmeid

 

Õppesisu

1.      Kujutava geomeetria sisu ja eesmärk. Aksonomeetrilised projektsioonid

2.      bCAD’is ja ACAD-is jooniste koostamise põhiinstrumedid ja meetodid

3.      Ruumilise modelleerimise ja ruumiliste mudelite kujutamise erinevad metoodikad

4.      Täppisjoonestamine: objektne sidumine, jäljestamine jt. joonise juhtimine

5.      Õiendite saamine. Joonise annoteerimine

6.      Objektide valiku laiendatud võimalused. Töö välisviidetega

7.      Lehe ja mudeli ruumis töötamine

8.      Sissejuhatus kolmemõõtmelise mudeli loomiseks

9.      Sissejuhatus menüü häälestamiseks

10.   Koordinaatide kolmemõõtmelised süsteemid. Vaateekraanid. Perspektiivvaated

11.   Mudelite toonimine. Tahkekehamudeli järgi joonise koostamine

 

Õppemeetodid

Praktilised harjutused, katsetööd

 

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassis

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas 

 

Õppekava kinnitamise aeg

05.09.2016