INFORMAATIKA JA ARVUTUSTEHNIKA INSTITUUDI OÜ

 

Täienduskoolituse õppekava: ARVUTIGRAAFIKA

 

Õppekavarühm

482-Arvutikasutus

 

Õppekava koostamise alus

Multimeediumi riiklik õppekava

 

Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 80 akad. tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe ja 20 akad. tundi iseseisev töö .

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp - projekteerijad, sisekujundajad, disainistuudiote madalama haridustaseme ja konkurentsivõimega töötavad inimesed nende täiend- ja ümberõppe võimaluste avardamiseks ning inimesed, kel soov tööturule naasta ja kel on esmased ettekujutused graafikaprogrammidest. Grupi suurus 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused - On nõutav arvutikasutusoskus.

 

Eesmärk

Koolitusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb vektor- ja rastergraafika olemust ja erinevust, rastergraafika põhiparameetreid ja nende omavahelisi seoseid, erinevaid graafika failivorminguid ja nende kasutamist, värvimudeleid ja nende kasutamise põhimõtteid, graafikatarkvara võimalusi ja erinevusi.

 

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

        oskab luua ja ette valmistada graafikat erinevates meediumites kasutamiseks (ekraan, trükimeedia, video jne)

        oskab valida vastavalt vajadusele sobiv failivorming

        oskab kasutada algtasemel vähemalt ühte vektor- ja ühte rastergraafika programmi

 

Õppesisu

1.      Tutvustamine kujutiste töötlemise põhiliste printsiipide, meetodite ja võtetega

2.      Arvutigraafika maailm. Kujutiste kasutamine ja redakteerimine. Tekstimaterjalide töötlemine. Programmide seadistamine

3.      PHOTOSHOP. Failide avamine. Instrumentide paneel. Kujutise põhialused. Kihtidega töötamise põhimõtted. Joonistamine ja redigeerimine. Kihtidega töötamise tehnika. Maskid ja kanalid

4.      CorelDRAW programmi erisused; teatmesüsteem.

 

Õppemeetodid

Praktilised harjutused, katsetööd

 

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassis

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas

 

Õppekava kinnitamise aeg

05.09.2016