INFORMAATIKA JA ARVUTUSTEHNIKA INSTITUUDI OÜ

 

Täienduskoolituse õppekava: VEEBIPROGRAMMEERIMINE

 

Õppekavarühm

482-Arvutikasutus

 

Õppekava koostamise alus

Multimeediumi riiklik õppekava

 

Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 80 akad. tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe ja 20 akad. tundi iseseisev töö .

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp - infotehnoloogia osakondades töötavad inimesed, tarkvaraarendajad ja töötajad, kes vastutavad ettevõtte internetilehekülje arendamise eest nende täiend- ja ümberõppe võimaluste avardamiseks. Grupi suurus 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused - On nõutav arvutikasutusoskus.

 

Eesmärk

Koolitusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb programmeerimisalused PHP keele baasil, PHP keele ning üldist programmeerimisterminoloogiat ja PHP keele kasutamise printsiipe.

 

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

        teab ja tunneb PHP keele võimalusi, piiranguid ning kasutusala, PHP süntaksit ja standardseid funktsioone, võtteid SQL kasutamiseks PHP keskkonnas, regulaaravaldisi, SQL päringuid

        oskab määrata rolled ülesande täitmises: PHP, SQL, Markup keeled, Javascript, interneti protokollid, HTTP serveri seadistamine, PHP filtri häälestamine, failisüsteem, SQL serveri häälestamine

        oskab kasutada SSL, SSH ja CryptoAPI andmete kaitsmiseks, kasutada PHP programmeerimise keskkonda Windows ja Unix operatsioonisüsteemides, lugeda, kirjutada, siluda ja dokumenteerida programmkoodi, luua PHP keskkonnas ühendus andmebaasiga ja käivitada SQL lauseid, kasutada PHP keskkonnas SQL päringute tulemusi.

 

Õppesisu

1.      PHP keele alused, funktsioonid

2.      Loogilised operaatorid

3.      Massiivid. Tsüklid. Töö vormidega

4.      Faili lugemine/kirjutamine serveris

5.      Andmebaaside loomine. Päringute sooritamine

6.      MySQL funktsioonid. Cookie, sessioonid.

7.      Vead ja probleemid PHP kasutamisel, abifunktsioonid nende vältimiseks

 

Õppemeetodid

Praktilised harjutused, katsetööd

 

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassis

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas

 

Õppekava kinnitamise aeg

05.09.2016