INFORMAATIKA JA ARVUTUSTEHNIKA INSTITUUDI OÜ

 

Täienduskoolituse õppekava: VEEBIDISAIN

 

Õppekavarühm

482-Arvutikasutus

 

Õppekava koostamise alus

Multimeediumi riiklik õppekava

 

Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 80 akad. tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe ja 20 akad. tundi iseseisev töö .

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp - veebiarendajad ja -projektijuhid, kes soovivad tõsta tööefektiivsust uute meetodite tundmise tõttu, inimesed, kes töötavad disainistuudiotes, disaini- ja sisekujunduse ala töötajad ning tööotsijad, kellel on soov veebidisaineri ja (-või) veebiarendaja kutset omandama. Grupi suurus 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused - On nõutav arvutikasutusoskus.

 

Eesmärk

Koolitusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb WEB-lehekülgede loomise võtteid, WEB-sõlmedega töötamisel kasutatavaid kaasaegseid tehnoloogiaid ja tarkvara.

 

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

        teab WEB-lehekülje koostamise põhiprintsiipe ja kasutatavat tarkvara;

        oskab kasutada lehekülgede loomiseks standardšabloneid, kasutada graafilisi redaktoreid ning kasutada lehekülgede loomiseks programmeerimiskeeli HTML ja JAVA SCRIPT.

 

Õppesisu

1.      WEB-disaini põhiprogrammid. WEB-lehekülgede loomiseks kasutatavad programmid.

2.      Disain Internetis: ülesanded, lähenemisviisid, otsused.

3.      Töötamine programmiga Adobe Dreamweaver.

4.      Lehekülgede elementide teksti, fooni, illustratsiooni värvilahenduse valik. Komponeerimise eripärad.

5.      Java Script põhialused.

6.      Illustratsioonide ettevalmistus. Formaatid JPEG, GIF, PNG: erikujud ja kasutamisvariandid.

7.      Sündmuste töötlemine, klassifikatsioon ja päritolu.

8.      Erinevate graafiliste elementide: skeemide, pealkirjade, raamide jt. ettevalmistuse eripärad.

9.      Foonillustratsioonide loomine.

10.   Bannerite koostamine. Bannereklaam.

11.   GIF-animatsiooni loomine.Keerulise disaini elemendid. Disaini väljatöötamisel kasutatavad võtted.

12.   Kujutiskaardi (Image Map) loomine.

 

Õppemeetodid

Praktilised harjutused, katsetööd

 

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassis

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas

 

Õppekava kinnitamise aeg

05.09.2016