INFORMAATIKA JA ARVUTUSTEHNIKA INSTITUUDI OÜ

 

Täienduskoolituse õppekava: PROGRAMMEERIMISE ALUSED C#  BAASIL

 

Õppekavarühm

482-Arvutikasutus

 

Õppekava koostamise alus

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava (Noorem tarkvaraarendaja) 

 

Õppe kogumaht 

Õppe kogumaht on 80 akad. tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe ja 20 akad. tundi iseseisev töö .

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp - täiskasvanud, kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul. Grupi suurus kuni 10 õppijat. 

Õppe alustamise tingimused  - On nõutav arvutikasutusoskus. 

 

Eesmärk

Koolitusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb programmeerimisega seotud mõisteid ja oskab kasutada enamkasutatavate algoritme ja andmestruktuure. 

 

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

        oskab kasutada erinevaid andmestruktuure

        oskab kasutada mõnda programmeerimiskeelte põhitüüpi uute algoritmide ja funktsioonide realiseerimiseks või olemasolevate programmide muutmiseks

        oskab õigesti interpreteerida programmeerimiskeele süntaksit

        oskab koostada lihtsamaid programme

 

Õppesisu

1.      Sissejuhatus programmeerimisse. Ülevaade programmeerimiskeeltest.

2.      Andmetüübid. Muutujad ja konstandid. Operatsioonid lihtsamate tüüpidega. Andmemassiivid

3.      C#  programmeerimiskeeles kasutatavad lausekonstruktsioonid.

4.      Meetodid. Andmetüüpide ühilduvus, andmete teisendamine.

5.      Objektorienteeritud programmeerimise alused.

6.      Tutvumine C# integreeritud töökeskkonnaga. Keele põhilised elemendid. Programmi struktuur.

7.      Programmi juhtkonstruktsioonid. Erinevad tsüklite tüübid ja nende kasutamine.

8.    Meetodid. Formaalsed ja tegelikud parameetrid.

9.     Sõned (String).

10.   Input/Output.

11.   Klassid ja objektid. 

 

Õppemeetodid

Praktilised harjutused, katsetööd 

 

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassis

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks 

Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.  

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus 

Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas 

 

Õppekava kinnitamise aeg

01.08.2019