INFORMAATIKA JA ARVUTUSTEHNIKA INSTITUUDI OÜ

 

Täienduskoolituse õppekava: ARVUTID JA TARKVARA KASUTAMINE

 

Õppekavarühm

482-Arvutikasutus

 

Õppekava koostamise alus

Multimeediumi riiklik õppekava

 

Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 80 akad. tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe ja 20 akad. tundi iseseisev töö .

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp - madalama haridustaseme ja konkurentsivõimega noored veebitöötajad, erinevate ettevõtete infotehnoloogia osakondade töötajad, kontoritöötajad (personalijuhid, raamatupidajad, sekretärid jne) täiend- ja ümberõppe võimaluste avardamiseks, algajad arvutikasutajad, kellel on soov efektiivselt korraldada igapäevast arvutitööd ning inimesed, kellel on praktiline arvutikasutamise kogemus ja soov tööturule naasta. Grupi suurus 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused - On nõutav arvutikasutusoskus.

 

Eesmärk

Koolitusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb Windows süsteemi. Töö failide ja töövihikutega Windows süsteemis. Tekstitöötluse ja tabeltöötluse rakendusprogrammide kasutamist Microsoft Word`i kaasabil. Tööd elektroonse tabeliga Microsoft Excel.

 

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

        teab ja tunneb operatsioonisüsteemi Windows, arvutiviiruse eest kaitsmise meetodeid

        oskab töötada elektroonsete tabelitega Microsoft Excel, kasutada tekstiredaktorit Microsoft Word

        oskab kasutada Microsoft Power Point programmi

 

Õppesisu

1.      Ülevaade kaasaegsetest personaalarvutitest, komponentidest ja lisaseadmetest, tarkvarast

2.      Operatsioonisüsteemi mõiste

3.      Töötamise alused operatsioonisüsteemiga Windows

4.      Töö kaustade ja failidega

5.      Töö Windowsi peamenüüga

6.      Töö tekstiredaktoriga MS Word

7.      Töö tabeliredaktoriga MS Excel

8.      Presentatsiooni loomine programmis MS Power Point

 

Õppemeetodid

Praktilised harjutused, katsetööd

 

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassis

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas

 

Õppekava kinnitamise aeg

05.09.2016