INFORMAATIKA JA ARVUTUSTEHNIKA INSTITUUDI OÜ

 

Täienduskoolituse õppekava: ANDMEBAASIDE HALDAMINE

 

Õppekavarühm

482-Arvutikasutus

 

Õppekava koostamise alus

Multimeediumi riiklik õppekava

 

Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 100 akad. tundi, millest 80 akad. tundi on kontaktõpe ja 20 akad. tundi iseseisev töö .

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp - madalama haridustaseme ja konkurentsivõimega töötavad täiskasvanud täiend- ja ümberõppe võimaluste avardamiseks ning infotehnoloogia spetsialistid, kes planeerivad oma karjääri andmebaaside administreerijana, andmebaaside arendajana või andmebaaside rakenduste arendajana. Grupi suurus 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused - On nõutav arvutikasutusoskus.

 

Eesmärk

Koolitusega taotletakse, et õppija omandab teadmised andmebaaside teoreetilistest alustest ning põhiteadmised ja praktilised oskused andmebaaside haldamiseks.

 

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

        teab ja tunneb andmebaaside struktuuri ja kasutamise võimalusi, andmete formaate, võtmete ja indeksite kasutamise põhimõtteid, päringute kasutamise põhimõtteid, võrgurakenduste erisusi, klient-server ja fail-server arhitektuuri erinevusi ja funktsioone, andmebaaside turvamise põhimõtteid

        oskab paigaldada andmebaasimootorit ja luua andmebaasi, hallata andmebaasi kasutajaid ja kasutajate õigusi, importida tabeli kujul olevaid andmeid andmebaasi, andmebaasi varundada ja taastada

        oskab töötada andmebaasi andmetega, oskab koostada päringuid andmebaasidele kasutades SQL ja/või relatsioonalgebra keeli, analüüsida andmeid päringute abil ning kasutada avaldisi.

 

Õppesisu

1.      Andmebaasid. Andmebaaside põhifunktsioonid ja põhimõisted

2.      Andmebaasimudelid. Andmelaod ja andmevakad. Andmebaasid ja XML, Internet.

3.      Andmebaaside arhitektuur.

4.      Kasutajad. Kasutajate haldamine. Õigused. Rollid

5.      Sql keele alused. Konstruktsioonid. Loogilised operaatorid. Sql päringud

6.      Suhtlus andmebaasidega

7.      Paigaldamine. Andmebaasi mootori mõiste

8.      Andmehaldus. Andmetöötluskeeled

9.      Käideldavus. Andmete konfidentsiaalsus ja terviklikkus

 

Õppemeetodid

Praktilised harjutused, katsetööd

 

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassis

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas

 

Õppekava kinnitamise aeg

05.09.2016