Informaatika ja Arvutustehnika Instituut

Учебный центр с 1993 года

 
 
 
 

 
1. Üldsätted
 
1.1. Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi AS koolituskeskus (edaspidi koolituskeskus) registrikoodiga 10324169 lähtub täienduskoolituse (edaspidi koolitus) korraldamisel kehtivast täiskasvanute koolituse seadusest ning täienduskoolitusstandardist.
1.2. Õppetöö toimub aadressil Liimi1-206, 10621Tallinn.
1.3. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel.
1.4. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolituse õppekeel on vene keel.
1.6. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
1.6.1. õppekava nimetus;
1.6.2. õppekavarühm;
1.6.3. õpiväljundid;
1.6.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.6.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.6.6. õppe sisu;
1.6.7. õppekeskkonna kirjeldus;
1.6.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.6.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
1.6.10. koolituse juhendaja vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 
2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
 
2.1. Koolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, kontakttelefon.
2.2. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
 
3. Koolitusele registreerumine ja õppegrupi moodustamine
 
3.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab e-posti teel (info@iati.ee), telefoni teel (6 603 149), või tulles isiklikult koolituskeskuse kantseleisse aadressil Erika 7a, 10416 Tallinn.
3.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot koolituse kontkaktisikult, kelle kontaktid on koolituskeskuse kodulehel.
3.3. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.4. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel osalejate nimekiri.
 
4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
 
4.1. Kursusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusjuhi poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu.
4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga registreerimislehel.
 
5. Koolituse lõpetamise kord
 
5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas.
5.2. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse vastav tunnistus
5.3. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
 
6. Kursuse eest tasumise kord
 
6.1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
6.2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.
6.3. Kui kursusel osaleb ühe tööandja juurest 3 või rohkem osalejat on võimalik saada koolituse hinnast 10% soodustust.
 
7. Kursusest loobumine
 
7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
7.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 5 tööpäeva enne kursuse algust tagastatakse õppeteenustasu täies ulatuses arve maksja taotluse alusel.
7.3. Ülejäänud juhtudel tagastatakse õppeteenustasu 50% ulatuses arve maksja taotluse alusel.
 
8. Lõppsätted
 
Käesoleva eeskirjaga reguleerimata küsimustes ning erandjuhtudel sõlmitakse õppija ja koolituskeskuse vahel eraldi kokkulepped.