INFORMAATIKA JA ARVUTUSTEHNIKA INSTITUUDI AS

 

Täienduskoolituse õppekava: PROGRAMMEERIMISE ALUSED JAVA BAASIL

 

Õppekavarühm

482-Arvutikasutus

 

Õppekava koostamise alus

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava (Noorem tarkvaraarendaja)

 

Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 40 akad. tundi, millest 40 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 30 akad. tundi praktiline töö).

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp - tööotsijad ja töötavad täiskasvanud, kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused - On nõutav arvutikasutusoskus.

 

Eesmärk

Koolitusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb programmeerimisega seotud mõisteid ja oskab kasutada enamkasutatavate algoritme ja andmestruktuure.

 

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

          oskab kasutada erinevaid andmestruktuure

          oskab kasutada mõnda programmeerimiskeelte põhitüüpi uute algoritmide ja funktsioonide realiseerimiseks või olemasolevate programmide muutmiseks

          oskab õigesti interpreteerida programmeerimiskeele süntaksit

          oskab koostada lihtsamaid programme

 

Õppesisu

1.       Sissejuhatus programmeerimisse. Ülevaade programmeerimiskeeltest.

2.       Andmetüübid. Muutujad ja konstandid. Operatsioonid lihtsamate tüüpidega. Andmemassiivid

3.       Java programmeerimiskeeles kasutatavad lausekonstruktsioonid.

4.       Meetodid. Andmetüüpide ühilduvus, andmete teisendamine.

5.       Objektorienteeritud programmeerimise alused.

6.       Tutvumine Java integreeritud töökeskkonnaga. Keele põhilised elemendid. Programmi struktuur.

7.       Programmi juhtkonstruktsioonid. Erinevad tsüklite tüübid ja nende kasutamine. Massiv.

8.       Sorteerimisalgoritmid.

9.       Meetodid. Formaalsed ja tegelikud parameetrid. Globaalsed ja lokaalsed muutujad.

10.   Sõned (String).

11.   Sisend/ väljund (I/O).

12.   Klassid ja objektid.

 

Õppemeetodid

Praktilised harjutused, katsetööd

 

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassis

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas

 

Õppekava kinnitamise aeg

05.09.2016