Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: KONTORITÖÖ TARKVARA KASUTAMINE

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud, aegunud oskustega tööealine rahvastik, algajad arvutikasutajad ja täiskasvanud, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas, kontoritöötajad (personalijuhid, raamatupidajad, sekretärid jne), kellel on soov igapäevaselt arvutis efektiivselt töötada. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Eesmärk
Koolituse tulemusena kasutab osaleja tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja esitluste loomise programme; tunneb programmides kasutatavat terminoloogiat, interneti otsingumootoreid, infootsingu põhimõtteid ja infovahetuse võimalusi.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • - töötab failide ja kaustadega
  • - sisestab ja vormindab teksti
  • - kasutab efektiivselt tabelarvutusprogrammi ja muud kontoritarkvara
  • - koostab esitlusi ja teeb ettekannet
  • - leiab vajalikku informatsiooni ja edastab seda.

Õppesisu
1. Ülevaade personaalarvutite tarkvarast. Operatsioonisüsteemi mõiste.
2. Failihaldus.
3. Tekstitöötlus.
4. Tabelarvutus.
5. Esitlus.
6. Interneti kasutamine.

Õppemeetodid
Loengud, Praktilised harjutused, Iseseisev töö

Õppekeskkond
Koolitus toimub arvutiklassis. Tarkvara: Windows 10, MS Office 365.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Töö tekstitöötlusprogrammis MS Word.
Hindamiskriteeriumid: Õppija sisestab ning küljendab teksti korrektselt.
Hindamismeetod: Töö esitlustarkvaras MS PowerPoint.
Hindamiskriteeriumid: Õppija koostab korrektse esitluse ning presenteerib seda suuliselt.
Hindamismeetod: Töö tabelarvutusprogrammis MS Excel.
Hindamiskriteeriumid: Õppija koostab tabeli, konstrueerib päringuid ning analüüsib tulemusi.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.